Wednesday, November 30, 2011

klein bottle house by mcbride charles ryan

.

klein bottle house by mcbride charles ryan 1klein bottle house by mcbride charles ryan 2klein bottle house by mcbride charles ryan 3klein bottle house by mcbride charles ryan 4klein bottle house by mcbride charles ryan 5klein bottle house by mcbride charles ryan 6klein bottle house by mcbride charles ryan 7

 

klein bottle house by mcbride charles ryan

location: mornington peninsula, australia

.

Monday, November 28, 2011

simon casson

.

simon casson 1simon casson 2simon casson 3simon casson 4simon casson 5simon casson 6simon casson 7simon casson 8simon casson 9

 

paintings by simon casson

.

Friday, November 25, 2011

subodh gupta

.

subodh gupta 1subodh gupta 2subodh gupta 3subodh gupta 4subodh gupta 5subodh gupta 6subodh gupta 7Picture 071Picture 069

 

installations by subodh gupta

Thursday, November 24, 2011

ashley macomber

.

ashley macomber 1ashley macomber 2ashley macomber 3ashley macomber 4ashley macomber 5ashley macomber 6

 

illustrations by ashley macomber

.

Wednesday, November 23, 2011

house s by roger christ

.

house s by roger christ 1house s by roger christ 2house s by roger christ 3house s by roger christ 4house s by roger christ 5house s by roger christ 6house s by roger christ 7house s by roger christ 8house s by roger christ 9

 

house s by roger christ

location: wiesbaden, germany
photographs: thomas herrmann

.

Tuesday, November 22, 2011

margaret durow

.

margaret durow 1margaret durow 2margaret durow 3margaret durow 4margaret durow 5margaret durow 6margaret durow 7margaret durow 8

 

photography by margaret durow

.

Monday, November 21, 2011

andrew salgado

.

andrew salgado 1andrew salgado 2andrew salgado 3andrew salgado 4andrew salgado 5andrew salgado 6andrew salgado 7andrew salgado 8

 

paintings by andrew salgado

.